Politechnika Poznańska - logo Politechnika Poznańska - logo

Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej

Posiedzenie Poznańskiego Porozumienia Doktorantów

28.06.2018; DS 3 pok. 18; godz. 20:00; info: +48 606 998 825

Stypendium doktoranckie / dotacja projakościowa

Strona źródłowa

Stypendium dla najlepszych doktorantów / pomoc socjalna

Strona źródłowa

Zarządzenie Nr 16

Regulamin przyznawania pomocy materialnej

Skorowidz załączników
Załącznik 1 Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
Załącznik 2 Oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadzeń pomocy materialnej
Załącznik 3 Informacja dotycząca dokumentów wymaganych przy ubieganiu się przez doktorantów o stypendium socjalne
Załącznik 4 Zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta
Załącznik 5 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim
Załącznik 6 Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Załącznik 7 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik 8 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
Załącznik 9 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 10 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Załącznik 11 Oświadczenie o udziale w badaniach prowadzonych w ramach projektów badawczych
Załącznik 12 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik 13 Oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych

Dokumenty

Stypendia:
Przykład
Stypendium dla najlepszych dotorantów:
Przykład
Plik

Dokumenty

Stypendia:
Przykład
Stypendium dla najlepszych dotorantów:
Przykład
Plik

Dokumenty

Stypendia:
Przykład
Stypendium dla najlepszych dotorantów:
Przykład
Plik

Przewodnicząca

Iwona Michałowska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
iwona.r.michalowska@doctorate.put.poznan.pl
+48 606 998 825

Wiceprzewodniczący

Adam Grzelka
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
adam.j.grzelka@doctorate.put.poznan.pl
+48 61 665 3895

Wiceprzewodniczący

Damian Kaczmarek
Wydział Technologii Chemicznej
damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl
+48 61 665 3686

Biuro Samorządu Doktorantów

Dom Studencki nr 3
ul. Kórnicka 5
samorzad@doctorate.put.poznan.pl
+48 61 665 2698